Manja Coopman

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 41
F +32 (0) 56 20 05 25

manjacoopman@dsda.be

Frauduleuze erkenningen

Gepost op:

Frauduleuze erkenningen / 18.01.2018

Kan ik als ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenning van een kind weigeren? Of : kan de ambtenaar van de burgerlijke stand mij weigeren mijn kind te erkennen? Het antwoord is : ja.

De ambtenaren van de burgerlijke stand worden vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met erkenningen die louter worden gedaan met het oog op het bekomen of verlenen van een verblijfsrechtelijk voordeel. Op dit ogenblik zijn er echter geen directe wettelijke middelen om preventief op te treden tegen deze frauduleuze erkenningen. De nieuwe wet van 19 september 2017 brengt hier verandering in.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Normalerwijze dient de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel na te gaan of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. Nu krijgt de ambtenaar van de burgerlijke stand echter de mogelijkheid om vermoedelijke frauduleuze erkenningen te weigeren en het opstellen van de akte uit te stellen.

In eerste instantie moeten nog steeds een aantal documenten worden afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Daarnaast mag de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren de erkenning te akteren indien hij vaststelt dat uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner, ‘kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijke voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband’.

In geval van een ernstig vermoeden kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het akteren van de erkenning uitstellen, na eventueel het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen. Dit uitstel kan voor ten hoogste twee maanden vanaf de opmaak van de akte van aangifte. De procureur des Konings kan deze termijn met hoogstens drie maanden verlengen. Neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen deze termijn geen definitieve beslissing dan moet hij ‘onverwijld’ de erkenning akteren.

In het geval u als erkenner geconfronteerd wordt met een dergelijke weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan u uiteraard actie ondernemen. U kan een vordering tot onderzoek instellen naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning.

Zijn er mogelijkheden om de erkenning (als deze dan toch gebeurd is) ongedaan te maken?

Jawel, vooreerst kan de procureur des Konings steeds de nietigheid van de erkenning vorderen zo zou blijken dat het om een frauduleuze erkenning gaat. Dit kon overigens voorheen ook reeds op grond van de algemene beginselen ovk. artikel 138bis Ger. W.. Daarnaast worden frauduleuze erkenningen net zoals schijnhuwelijke en schijnwettelijke samenwoningen strafbaar gesteld in het kader van de Vreemdelingenwet.

Vanaf wanneer gelden deze nieuwe regels?

Deze wet moet ten laatste in werking treden op 1 april 2018. Let wel, deze nieuwe regels zullen enkel toepasselijk zijn op de erkenningen waarvan aangifte wordt gedaan na de inwerkingtreding, dit is dus na 1 april 2018.

Manja Coopman