Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 37
F +32 (0) 56 20 05 25

anmeyfroot@dsda.be

Hervorming procedure vereffening-verdeling

Gepost op:

  1. Termijnen

Vooral de invoering van een tijdschema voor de procedure bij de notaris betekent een belangrijk instrument om de onwil en het stilzitten van (een van) de partijen te bestrijden.

Behalve als partijen afwijkende termijnen voorzien of overeenkomen om geen termijnen vast te leggen, gelden de wettelijke termijnen die voldoende lang zijn en - in bijzondere omstandigheden - kunnen ingekort worden door de rechtbank.

Als blijkt dat lopende de procedure onderhandelingen mogelijk zijn, kunnen de termijnen gestuit worden, opnieuw mits het akkoord van beide partijen.

De termijnen staan op straffe van verval en de notaris mag geen rekening houden met aanspraken en stukken voorgelegd buiten termijn.

Ook de notaris is gebonden aan termijnen; de sanctie daar is dat de notaris kan worden opgeroepen en vervangen voor de rechtbank.

  1. Deelakkoorden

Het sluiten van een (deel)akkoord wordt gestimuleerd. Het akkoord dat wordt vastgelegd in een authentieke akte voor de notaris heeft dezelfde waarde als een vonnis.

  1. Actieve rol notaris

De notaris wordt de werkelijke leider van de procedure en krijgt meer onderzoeksbevoegdheid. Zo kan hij ook inlichtingen inwinnen bij derden als hij bepaalde informatie niet van (een van) de partijen verkrijgt.

De aanstelling van een tweede notaris (om de afwezige of weigerende partij te vervangen) wordt afgeschaft en de notaris-vereffenaar kan verder gaan zelfs als een partij niet komt opdagen of niet meewerkt.

De notaris-vereffenaar kan nu ook zonder tussenkomst van de rechtbank een notaris buiten het ambtsgebied aanstellen, bijvoorbeeld voor de verkoop van een onroerend goed.

  1. Eis tot verdeling

Tot op heden was er discussie over de formulering van de vordering. Immers betekent de vereffening-verdeling van een nalatenschap meestal dat voorafgaandelijk de vereffening-verdeling van het huwvermogen moet plaatsgrijpen (voor zover de overledene was gehuwd op het ogenblik van het overlijden).

Dikwijls werd enkel de vereffening-verdeling van de nalatenschap gevorderd, en werd de notaris enkel voor dit onderdeel aangesteld.

Dit wordt nu opgelost aangezien wettelijk bepaald is dat de eis tot verdeling van rechtswege alle voorafgaande verdelingen van andere onverdeeldheden behelst.

  1. Overgangsbepalingen

De wet treedt in werking op 1 april 2012. De oude wet blijft van toepassing op alle hangende procedures vereffening-verdeling en alle zaken die in beraad zijn genomen voor 1 april 2012.

An Meyfroot