Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 45
F +32 (0) 56 20 05 25

vanessadesmet@dsda.be

Huur: wie betaalt de makelaar?

Gepost op:

Verhuurder vs huurder: wie betaalt het vastgoedkantoor?

De regels

Op 17.08.2009 werd in de Woninghuurwet een artikel 5ter ingevoegd dat uitdrukkelijk bepaalt dat elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, voor niet geschreven wordt gehouden.

Een wetswijziging die absoluut noodzakelijk was, vermits het overwegend de eigenaar is van een onroerend goed die naar de vastgoedmakelaar stapt met de vraag om een geschikte huurder te zoeken voor zijn eigendom. Logischerwijze dient de eigenaar als opdrachtgever in te staan voor de kosten die verbonden zijn aan de dienstverlening van het vastgoedkantoor.

Verscheidene vastgoedmakelaars hebben echter jarenlang misbruik gemaakt van de zwakke positie waarin de huurder zich bij de contractsluiting bevindt.

Vooraf werd door de vastgoedkantoren immers met geen woord gerept over enig commissieloon dat de huurder zou verschuldigd zijn bij het afsluiten van de overeenkomst. Op het moment dat de huurder wou overgaan tot de effectieve ondertekening van de huurovereenkomst, kwam de makelaar voor het eerst op de proppen met deze bijkomende kost.

De huurder betaalde op die manier een bijkomend bedrag bovenop de werkelijke huurprijs en de huurwaarborg, vaak ten belope van een volle maand huur met daarbovenop 21% BTW.

De praktijk

Ondanks de nieuwe wettelijke regeling blijven verschillende vastgoedkantoren ook na 17.08.2009 de regels omzeilen.

Sommige vastgoedkantoren benoemen het commissieloon simpelweg als “administratiekosten” of “dossierkosten”. Andere kantoren trekken de bij wet voorziene kosten, zoals de kosten van de plaatsbeschrijving, kunstmatig op zodat een betaling daarvan eveneens het commissieloon dekt.

Bevreesd om de huurovereenkomst aan zijn neus te zien voorbijgaan, wordt de toekomstige huurder tot op de dag van vandaag als het ware “gedwongen” om het commissieloon alsnog te betalen, ook al is daar geen wettelijke grond meer voor.

Een grote waakzaamheid bij kandidaat-huurders blijft derhalve geboden.

Ook indien u het commissieloon reeds heeft betaald bij het sluiten van een overeenkomst na de inwerkingtreding van de wet, kunt u nog stappen ondernemen. De wet voorziet als sanctie immers dat het beding waarbij het vastgoedkantoor kosten ten laste legt van de huurder voor de bemiddeling, als niet geschreven wordt gehouden. Dit betekent dat dit specifieke beding geacht wordt nooit te hebben bestaan. Een betaling op basis van dit beding kan derhalve worden teruggevorderd.

Het grote probleem blijft natuurlijk de bewijslast. Wanneer de huurder immers zelf de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht, dient hij de daaraan verbonden kosten wel degelijk te dragen. Het is dan ook aan de huurder om aan te tonen dat hij zelf niet de opdrachtgever was.

Voor alle toekomstige huurders is er maar één duidelijke boodschap: wees op uw hoede, want zelfs jaren na het inwerking treden van de wet proberen vastgoedmakelaars nog steeds bedragen te vorderen van huurders, waar zij geen recht op hebben.