Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 44
F +32 (0) 56 20 05 25

pieterdewaele@dsda.be

Opcentiemen op gewestelijke leegstandsheffing: onwettig

Gepost op:

Opcentiemen op gewestelijke leegstandsheffing: onwettig

Lokale fiscaliteit: autonomie

De fiscale autonomie van de gemeenten is verankerd in de grondwet (artikelen 41, 162 en 170,§4).

Deze autonomie laat de gemeenten toe om gelijk welke materie aan belastingen te onderwerpen, binnen de beperkingen die de wetgever stelt en binnen de grenzen van het bestuurlijk toezicht.

Binnen een heel aantal gemeenten werden (tot voor kort) opcentiemen geheven op de gewestelijke belasting op de leegstand van woningen en gebouwen. Deze gewestelijke leegstandsheffing werd met andere woorden met een bepaald percentage verhoogd, ten voordele van de gemeente waarin het leegstaande onroerend goed is gelegen.

Lokale fiscaliteit: beperkingen in de belastbare materie

Eén van de beperkingen op de fiscale autonomie vinden we terug in artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

In die bepaling verbiedt de federale wetgever het heffen van opcentiemen op de inkomstenbelastingen of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of het bedrag van die belastingen, met uitzondering van opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Hof van Cassatie: arrest van 24 mei 2012

De gewestelijke leegstandsheffing valt op zich niet te beschouwen als een inkomstensbelasting. Toch vond het Hof van Cassatie in een arrest van 24 mei 2012 het heffen van opcentiemen op deze leegstandsheffing strijdig met de voormelde bepaling.

De gewestelijke leegstandsheffing wordt immers berekend op basis van het kadastraal inkomen van het leegstaande onroerend goed. Dit kadastraal inkomen vormt tevens de grondslag van de onroerende voorheffing en is dus een wezenlijke component van het belastbaar inkomen in de personenbelasting.

Aldus besloot het Hof van Cassatie dat deze lokale opcentiemen zijn gesteund op één van de wezenlijke componenten die de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen en dat het een verboden heffing betreft.

Tijdig bezwaar indienen na aanslagbiljet

Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid heeft de gewestelijke heffing op leegstand inmiddels afgeschaft en vervangen door een gemeentebelasting.

De gewestelijke heffing op de verwaarloosde, de ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen bestaat echter wel nog. Ook de gewestelijke heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten bestaat nog.

Beide gewestelijke heffingen bieden de mogelijkheid tot heffing van gemeentelijke opcentiemen. Die beide heffingen zijn echter ook berekend op basis van het kadastraal inkomen.

Wij adviseren u dan ook bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke gewestbelastingen indien er gemeentelijke opcentiemen worden geheven boven op de basisaanslag. Bij een betwisting naar aanleiding van een bezwaar over de vestiging van opcentiemen op deze gewestelijke heffingen zal de rechtbank overeenkomstig de redenering van het Hof van Cassatie moeten besluiten tot strijdigheid met artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en ontheffing verlenen voor de onwettige opcentiemen.