Manja Coopman

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 41
F +32 (0) 56 20 05 25

manjacoopman@dsda.be

Uw rijbewijs kwijt bij het niet betalen van onderhoudsgeld?

Gepost op:

Onderhoudsgeld niet betalen kan het inleveren van uw rijbewijs betekenen.

Als uw partner geen onderhoudsgelden betaalt, heeft u op vandaag verschillende mogelijkheden om deze persoon aan te sporen te voldoen aan zijn of haar onderhoudsverplichting.

Vooreerst kan u zich voor de uitvoering tot de gerechtsdeurwaarder wenden met een definitieve beslissing of een regelingsakte EOT waarin een onderhoudsbijdrage is toegekend.

Daarnaast beschikt u evenwel eveneens over een strafrechtelijke optie.

U kan klacht neerleggen bij de Politie (waarna uw zaak voor de Rechtbank kan worden gebracht door het Openbaar Ministerie) of u kan de andere partij zelf rechtstreeks dagvaarden. Het misdrijf van familieverlating (artikel 391bis Sw.) houdt met name in dat bij een opzettelijk weigeren van het betalen van onderhoudsgelden gedurende meer dan twee maanden de strafrechter een gevangenisstraf kan opleggen van 8 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete van € 50,00 tot € 500,00.

Toch blijft de kans soms klein dat u daadwerkelijk de onderhoudsgelden ontvangt wanneer u geconfronteerd wordt met een manifeste onwil van de onderhoudsplichtige of u geen stappen kan ondernemen via de gerechtsdeurwaarder.

Blijven er dan nog opties over?

Jawel. De wetgever was er zich van bewust dat het misdrijf van familieverlating en de ermee gepaard gaande straffen soms weinig indruk maakten en heeft daarom een bijkomende straf aan dit misdrijf verbonden, nl. het verval van het recht tot sturen (ovk. artikel 38 tot 41 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer).

Het gaat hier om een facultatieve straf waarbij de rechter in geval van een veroordeling wegens familieverlating eveneens het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig kan uitspreken (gaande van 8 dagen tot 5 jaar).

Of deze facultatieve straf in de praktijk zal worden toegepast en hoe men zal omgaan met vraagstukken als: wat te doen bij betaling van de volledige achterstal of is er geen sprake van enige disproportionaliteit bij het opleggen van een rijverbod van 5 jaar als het gaat over een beperkte achterstal of kunnen wij dergelijke dossiers niet beter proberen minnelijk op te lossen (zoals artikel 391ter Sw. facultatief voorstelt), … zal ongetwijfeld in de toekomst blijken.