Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 35
F +32 (0) 56 20 05 25

geertsoetaert@dsda.be

Waarom een advocaat voor de incasso van uw facturen?

Gepost op:

DSD Advocaten verzorgt ook de incasso van uw facturen.

Het kantoor heeft reeds vele jaren een ruime ervaring in deze praktijk en u kan u dan ook passend adviseren, afhankelijk van de omvang van uw openstaande facturen, uw commerciele relatie met uw klant, de solvabiliteitstoestand van uw debiteur, e.d.m.

Bij het invorderen van uw openstaande facturen opteren wij voor een pragmatische en kostenbesparende aanpak.

Van meet af aan worden duidelijke afspraken gemaakt zowel omtrent de te volgen strategie als omtrent de gehanteerde tarieven (die afhangen van het aantal dossiers dat op jaarbasis zal worden aangelegd). U weet dus van bij de aanvang wat het incassodossier u zal kosten.

Daarbij is het onze betrachting dat de hoofdsom van uw factuur u integraal toekomt, te vermeerderen met de rente. Veel hangt daarbij af van de al dan niet toepasselijkheid van uw factuurvoorwaarden alsook de wijze waarop deze zijn opgesteld. Uw factuurvoorwaarden kunnen immers voorzien in aanhorigheden (zoals een conventionele verwijlrente en een conventionele schadevergoeding wegens laattijdige betaling).

Ook voor de redactie/herziening/screening van deze factuurvoorwaarden kunt u bij DSD Advocaten terecht. Dit is van uitermate groot belang omdat door de redactie van correcte factuurvoorwaarden de incassokosten zoveel mogelijk op de debiteur verhaald kunnen worden.

Het verloop van een incassodossier kan als volgt geschetst worden:

Meestal wordt de debiteur eerst aangemaand via een aangetekende ingebrekestelling. Dit is de fase van de minnelijke invordering.

Bij gebrek aan betaling binnen de 8 dagen (of 15 dagen ingeval uw debiteur een consument is) wordt het ontwerp van de dagvaarding opgesteld en ter betekening overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Hier start de gerechtelijke invordering. Na betekening van de dagvaarding wordt (minstens 8 vrije dagen later) de vordering ingeleid voor de territoriaal bevoegde rechtbank (ook hier kan de goede redactie van uw factuurvoorwaarden van nut zijn).

Van zodra de expeditie van het vonnis in ons bezit is, wordt dit aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt ter betekening en tenuitvoerlegging. Indien geen betaling volgt, wordt uitvoerend beslag gelegd (op roerende of onroerende goederen; desgevallend op het loon of de bankrekening van uw debiteur). Blijft de betaling achterwege dan kan worden overgegaan tot de openbare verkoop van de in beslag genomen goederen (inzake beslag op onroerende goederen moet voorafgaand bij de beslagrechter om de aanstelling van een notaris worden verzocht).

Heeft uw debiteur geen goederen waarop beslag kan worden gelegd, dan kan als laatste drukkingsmiddel nog geopteerd worden voor een dagvaarding in faillissement van uw debiteur (voor zover deze laatste handelaar is). Mogelijks bekomt u dan via de door de rechtbank van koophandel aangestelde curator toch nog een (gedeeltelijke) voldoening.

Tijdens de voormelde procedure en de uitvoering van het vonnis houden wij u stipt en volledig op de hoogte.

Door voor de incasso van uw facturen een beroep te doen op een advocatenkantoor (i.p.v. op een incassokantoor) vermijdt u dat derden bij de invordering betrokken moeten worden. Incassokantoren moeten immers voor de gerechtelijke invordering op hun beurt een beroep doen op een advocatenkantoor. U kiest beter meteen zelf met welke advocaat u aan de slag gaat.

Deze keuze is voor uw onderneming van een uitermate groot belang. Onderzoek toont immers aan dat meer dan 25% van alle faillissementen te wijten is aan niet betalende klanten. De correcte betaling door uw klanten vormt de basis van uw gezonde liquiditeitspositie. U hebt derhalve nood aan een advocaat die uw incassodossiers stipt en correct opvolgt. De ervaring leert immers dat wie eerst komt aankloppen bij de debiteur ook eerst bediend wordt (en dus eerst betaald wordt). Wie later aanschuift, moet vaak genoegen nemen met de restjes.

Door de incasso van uw facturen snel uit handen te geven, vereenvoudigt u meteen ook uw debiteurenadministratie!

Wij staan garant voor de juiste aanpak van uw incassodossiers !

Geert Soetaert