Wettelijke informatie

1| Ondernemingsinformatie

Alle advocaten van DSD advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk.

Dominique Desmet, Marie-Dominique De Jaegere, Philippe De Jaegere, Geert Soetaert, Pieter Dewaele, An Meyfroot en Vanessa Desmet oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA DSD Advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

CVBA DSD Advocaten

Groeningestraat 33

8500 Kortrijk

RPR Kortrijk

BE-0475.331.276

Manja Coopman (BE-0812.620.171) oefent het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van CVBA DSD Advocaten.

2| Beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten van DSD Advocaten en de CVBA DSD Advocaten zijn via de balie van Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij de NV Ethias voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

De beroepsaansprakelijkheid van DSD Advocaten en van de advocaten die werken voor DSD Advocaten als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00.

3| Tarieven

De staat van kosten en ereloon kan drie elementen bevatten:

  • de kosten van de advocaat,
  • de gerechtskosten,
  • het ereloon.

3.1| De kosten van de advocaat

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening.

De vaste kantoorkosten (personeel, infrastructuur, hardware, software, onderhoud, materialen, telefoonkosten, enz.) worden verdeeld over alle dossiers aan de hand van een kantooreenheid van € 12,00 per pagina vanaf 01.01.2019.

De overige kosten worden als volgt begroot:

  • kopieën: € 0,50 per kopie
  • verplaatsingen: € 0,40 per kilometer

Deze bedragen zijn te verhogen met de btw vanaf 01.01.2014.

3.2| De gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

3.3| Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat of zijn medewerkers geleverde diensten.

In de regel wordt bij de aanvang overeengekomen op welke wijze het ereloon zal worden aangerekend.

Er wordt ofwel een uurtarief afgesproken, ofwel een vast bedrag voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure. Er kan ook een bijkomende vergoeding worden afgesproken in geval van een gunstig resultaat.

Voor de bepaling van het uurtarief wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaat, de spoedeisendheid en de draagkracht van de cliënt.

Deze bedragen zijn te verhogen met de btw vanaf 01.01.2014.

4| Klachten

Indien u een klacht hebt over de dienstverlening van uw advocaat, is het wenselijk om deze eerst te bespreken met de behandelende advocaat.

Hebt u het gevoel daar niet gehoord te worden dan kunt u terecht bij:

Philippe De Jaegere:

Groeningestraat 33

8500 Kortrijk

philippedejaegere@dsda.be

tel. 056.24.15.34

Als het overleg met uw advocaat of het kantoor over uw klacht niet tot het gewenste resultaat leidt, kan u terecht bij de ombudsdienst consumenten geschillen advocatuur.

Alle advocaten van DSD Advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van West-Vlaanderen bevoegd:

Stafhouder balie West-Vlaanderen

Langestraat 120

8000 Brugge